กรวดน้ำ

กรวดน้ำ ถูกวิธีหรือไม่? กรวดน้ำอย่างไร ให้ได้บุญ

การกรวดน้ำ เป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ ด้วยการหลั่งน้ำ ซึ่งชาวพุทธ นิยม กรวดน้ำ ในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคล หรืออวมงคล เช่น ทำบุญวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานแต่งงาน หรือแม้แต่งานศพ

 

🙏🏻 กรวดน้ำ ถูกวิธีหรือไม่?

กรวดน้ำอย่างไร ให้ได้บุญ

โดยทั่วไป การกรวดน้ำ คือ การนำน้ำสะอาดใส่ในภาชนะอย่างแก้ว ขวด หรือคนโทเล็กๆ จากนั้นเทลงในภาชนะที่รองรับอีกที โดยให้เริ่มรินน้ำตั้งแต่พระขึ้นคำว่า ยถา วาริวะหา…..” จนถึงคำว่า มณิ โชติรโส ยถา ก็เทน้ำให้หมดพอดี เมื่อพระขึ้นคำว่า สัพพีติโย…..” ก็ให้นั่งประนมมือฟังต่อจนสวดจบ เป็นอันเสร็จพิธีกรวดน้ำ จากนั้น จึงนำน้ำนั้นไปเทที่ดินหรือตามโคนต้นไม้ (คำว่ากรวดมีรากศัพท์มาจากภาษาเขมร แปลว่า เทน้ำหรือหลั่งน้ำ)

สำหรับบทสวดที่ขึ้นต้นว่า ยถา วาริวะหา นั้นเป็นคำสวดที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนที่ขึ้นต้นด้วย สัพพีติโย เป็นการให้พรแก่ผู้ทำบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น จึงมีคำเรียกติดปากว่า ยถา ให้ผีสัพพี ให้คน แล้ววิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร แล้วมีบทสวดแบบไหนบ้าง

 

▶️ วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง

1. กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไป พร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย

2. กรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ แต่ใช้เป็นการพนมมืออธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศล

และในระหว่างที่ทำการกรวดน้ำนั้น เราควรระลึกถึงผู้ที่มีคุณ หรือมีเวรกรรมต่อกัน เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น

 

▶️ เวลาในการกรวดน้ำ

สำหรับเวลาที่ควรกรวดน้ำคือ ขณะที่พระอนุโมทนา หรือหลังทำบุญเสร็จ แต่หากไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้ แต่แนะนำให้ทำทันทีหลังทำบุญเสร็จจะดีกว่า

กรวดน้ำ

 

▶️ บทกรวดน้ำ มี 2 ประเภท

>> บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

 

>> บทกรวดน้ำแบบยาว หรือ บทกรวดน้ำอิมินา

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา

และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา

พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

มลายสิ้นจากสันดาน ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

โอกาส อย่าพึงมี แก่หมู่มารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา

ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร ( เทอญ )

▶️ บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

 

สรุป

สำหรับความเชื่อ เรื่อง กรวดน้ำ ให้ถูกวิธี ที่เว็บไซต์เลขสนุก เรานำมาเสนอทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องของที่พึ่งทางใจ และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น สำคัญคือ ทุกสิ่งต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองด้วย และต้องมีสติในการใช้ชีวิตในทุก ๆ วันด้วยค่ะ

อย่าลืมติดตามเว็บไซต์เลขสนุก แล้วคุณจะไม่พลาดเลขเด็ด เลขดัง เลขมงคล รวมถึงเลขที่เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ มาสนุกกับเลขสนุกกันนะคะ